Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist zwołuje Walne Zebranie Członków  na dzień :

4 maja 2018  (piątek) o godz. 20:00, które odbędzie się w sali wykładowej Hotelu OSS Delfin w Pucku

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania – Prezydent PSKO.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Wybór protokolanta – Sekretarza zebrania.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i sporządzenie listy obecności.
 5. Wybór Komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
 6. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie Zarządu z 2017r (merytoryczne – Prezydent, finansowe –Skarbnik)
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu, sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2017 r
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 12. Omówienie konieczności dokonania zmian w Statucie – działalność gospodarcza Stowarzyszenia. Głosowanie.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie zgromadzenia

Sekretarz PSKO

Artur Burdziej

Zarząd PSKO

4 kwietnia 2018

Menu