Informacje Zarządu PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist informuje:

WZC PSKO zaplanowane na 1 maja 2021 zostaje odwołane, a jednoczenie zwołuje WZC na dzień 29 maja 2021 w Dziwnowie.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania – Prezydent PSKO.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór protokolanta – Sekretarza zebrania.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i sporządzenie listy obecności.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Zarządu z 2020 roku:
• sprawozdanie rzeczowe – Prezydent PSKO,
• finansowe –Skarbnik PSKO.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Zatwierdzenie Rocznego Planu Działalności Stowarzyszenia
przedstawionego przez Zarząd.
10.Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu, sprawozdania Zarządu i
sprawozdania finansowego za 2020 rok.
11.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zamknięcie zgromadzenia.

 

Zarząd PSKO

20 kwietnia 2021

Menu