Informacje Zarządu PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist zwołuje Walne Zebranie
Członków na dzień :

1 maja 2020 (piątek) o godz. 20:00,

które odbędzie się w sali wykładowej Hotelu OSS Delfin w Pucku

ORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania – Prezydent PSKO.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór protokolanta – Sekretarza zebrania.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i sporządzenie listy obecności.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Zarządu z 2019 roku:
• sprawozdanie rzeczowe – Prezydent PSKO,
• finansowe –Skarbnik PSKO.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Zatwierdzenie Rocznego Planu Działalności Stowarzyszenia przedstawionego przez Zarząd.
10.Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu, sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2019 rok.
11.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zamknięcie zgromadzenia.

Plik do pobrania:

Zarząd PSKO

31 marca 2020

Menu