Informacje Zarządu PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist zwołuje Walne Zebranie Członków  na dzień :

30 kwietnia (sobota) 2016 w sobotę  o godz. 20:00,
które odbędzie się w sali wykładowej Hotelu OSS Delfin w Pucku

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania – Prezydent PSKO.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Wybór protokolanta – sekretarza zebrania.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i wnioskowej.
 6. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie zarządu z 2015 r ( merytoryczne – prezydent, finansowe –skarbnik )
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu, sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2015 r
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie zgromadzenia

Sekretarz PSKO

Artur Burdziej

Zarząd PSKO

29 marca 2016

Menu