Informacje Zarządu PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PSKO

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist zwołuje Walne Zebranie

Członków na dzień :
3 maja 2017 (środa) o godz. 20:00,
które odbędzie się w sali wykładowej Hotelu OSS Delfin w Pucku
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania – Prezydent PSKO.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór protokolanta – sekretarza zebrania.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i wnioskowej.
6. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
7. Sprawozdanie zarządu z 2016 r ( merytoryczne – prezydent, finansowe –
skarbnik ).
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu, sprawozdania merytorycznego i
sprawozdania finansowego za 2016 r.
11.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zamknięcie zgromadzenia.

Sekretarz PSKO
Artur Burdziej

Zarząd PSKO

29 marca 2017

Menu