Informacje Zarządu PSKO

Składki członkowskie

Składki członkowskie

Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz stowarzyszenia.

Ustawodawca nie przewidział możliwości dokumentowania otrzymanych składek członkowskich fakturą (VAT lub wewnętrzną), w związku z tym dowodami potwierdzającymi przyjęcie składki członkowskiej mogą być: wyciąg bankowy, dowód wpłaty KP, protokół przekazania, umowa, itp. W ogólnie przyjętej praktyce organizacje członkowskie rzadko wystawiają noty obciążające składkami dla swoich członków, uważając taką czynność za dość kosztowną i pracochłonną i ograniczają księgowanie składek do przychodów po otrzymaniu ich wpłaty. Obowiązek opłacenia przez członka stowarzyszenia składki członkowskiej wynika ze złożonej deklaracji oraz ze statutu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Opimist. Dokonanie takiej wpłaty może być ewidencjonowane księgowo na podstawie wyciągu bankowego.

Jednak wychodząc naprzeciw potrzebom członków stowarzyszenia PSKO dopuszcza się wystawianie noty księgowej za terminowo opłaconą składkę.Podstawą do wystawienia noty księgowej za opłacone składki członkowskie jest oświadczenie członka stowarzyszenia przesłane na adres a.lenkowski@post wraz z listą zawodników których dotyczy składka oraz ze skanem potwierdzenia wpłaty nie później niż 30 dni po uregulowaniu składki. Brak takiego oświadczenia będzie równoznaczny z rezygnacją z otrzymania noty księgowe.

Zarząd PSKO

2 marca 2018

Menu