Informacje Zarządu PSKO

Członkostwo w PSKO zawodnicy / dorośli.

Członkostwo w PSKO zawodnicy / dorośli.

Uwaga, przypominamy brzmienie paragrafu 13 statusu PSKO:
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna.
2. Zawodnik klasy Optimist staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia poprzez opłacenie składki członkowskiej na dany rok.
3. Członka zwyczajnego – pełnoletniego przyjmuje uchwałą Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, zawierającej: zobowiązanie podporządkowania się statutowi Stowarzyszenia, jego regulaminom wewnętrznym, uchwałom władz PSKO i podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, zgodnie z obowiązującym wzorem. Warunkiem koniecznym do uzyskania czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania uchwał w danym roku kalendarzowym jest dokonanie zapłaty składki członkowskiej do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.
Zarząd w ciągu 30 dni podejmuje uchwałę o przyjęciu danego członka.”

Zarząd PSKO

25 kwietnia 2016

Menu